Pomoc Żywnościowa


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Zastąpił realizowany wcześniej Program dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD). Program jest realizowany przez Agencję Rynku Rolnego we współpracy z organizacjami partnerskimi czyli organizacjami pozarządowymi o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, w tym Polski Czerwony Krzyż. Funkcję Instytucji Zarządzającej w Programie pełni natomiast Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podprogram 2017

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Podprogramie 2017wspiera i będzie wspierać swoją pomocą 15 000  najuboższych mieszkańców 17 miejscowościw 14 punktachwydawania żywności (OPL) na terenie całego województwa pomorskiego. 

Lp.

Miejscowość

Punkt wydawania żywności

1

Człuchów

OR PCK Człuchów,                            

ul. Zamkowa 7A,

77-300 Człuchów

2

Cewice

OPS Cewice

Osiedle Na Wzgórzu 35,

84-312 Cewice

3

Dzierzgoń

Delegatura PCK Dzierzgoń,             

ul. Zawadzkiego 10B/5,
82-440 Dzierzgoń

4

Gdańsk*

 

*aktywny od drugiej połowy marca

OR PCK Gdańsk,                               

Al. Hallera 239

80-218 Gdańsk

5

Kościerzyna

Stowarzyszenie FACTUM,        
ul. 8 Marca 41,
83-400 Kościerzyna

6

Kartuzy

Parafia WNMP w Kartuzach,

ul. Klasztorna 3

83-300 Kartuzy

7

Kwidzyn

OR PCK Kwidzyn,

ul. Wiślana 3/4,

82-500 Kwidzyn

8

Łeba

Magazyn MOPS Łeba

ul. Pocztowa 10

84-360 Łeba

9

Malbork

OR  PCK Malbork                                

ul. Słowackiego 64,                        

82-200 Malbork

10

Miastko

OR  PCK Miastko,                               

ul. Tuwima 1,

77-200 Miastko

11

Nowy Dwór

Gdański**

 

**aktywny do 28.02.2018

OR  PCK Nowy Dwór Gdański,         

Plac Wolności 20

82-100 Nowy Dwór Gdański

12

Somonino

Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek”

Egiertowo 39,

83-312 Egiertowo

13

Sztum

Delegatura PCK Sztum,                  

ul. Reja 2,

82-400 Sztum

14

Sztutowo

Fundacja "Strefa mocy",                  

ul. Kanałowa 7,

82-110 Sztutowo

Większość z punktów wydawania żywności tworzy harmonogramy z miesięcznym wyprzedzeniem. Informacje o ustalonych dniach i godzinach jest dostępna w OPL oraz w właściwym terytorialnie Ośrodku Pomocy Społecznej. W przypadku gminy Kartuzy i miasta Gdańska działalność związana z realizacją PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2017 rozpoczęta zostanie odpowiednio w lutym i marcu 2018.

W tym roku podejmowane przez nas działania towarzyszące są dostosowane
do oczekiwań podopiecznych i stanowią rezultat przeprowadzonego badania społecznego.
Zajęcia dietetyczne składać się będą z:

 • Interaktywnych warsztatów dietetycznych,
 • Interaktywne warsztaty ekonomiczne

Ponad to będą oferowane zajęcia dietetyczno-ekonomiczne:

 • Warsztaty interdyscyplinarne (dietetyczno-ekonomiczne).

Zajęcia odbywać się będą w dwóch blokach – zimowym i wiosennym. Pierwszy rozpocznie się w grudniu 2017, drugi zaś w marcu/kwietniu 2018.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia.

 

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej ?

Zadaniem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest udzielenie korzystającym z jego pomocy wsparcia ich najbardziej podstawowych potrzeb, co ma ich wydobyć z ubóstwa
i umożliwić im integrację ze społeczeństwem. Pomoc kierowana jest do tych osób i rodzin, które
z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych
i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego
w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej, tj. 1 268,00 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 PLN dla osoby
w rodzinie.

Jak zostać objętym pomocą żywnościową ?

Odbiorców końcowych do uzyskania pomocy z Podprogramu 2017, kwalifikować będą właściwe Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, wydając odpowiednie skierowania lub przekazując Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi listy osób zakwalifikowanych do pomocy. W przypadku osób bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż może te osoby samodzielnie zakwalifikować do pomocy.

 

 

Jaką pomoc przekazujemy?

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram 2017 nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych osób/rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi.

Dystrybucja pomocy

W Podprogramie 2017 (realizowanym od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r.) artykuły żywnościowe będą dostarczane do 16 magazynów PCK w następujących Oddziałach Okręgowych PCK (OPR):

 1. Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK
 2. Lubelski Oddział Okręgowy PCK
 3. Lubuski Oddział Okręgowy PCK
 4. Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK
 5. Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK
 6. Pomorski Oddział Okręgowy PCK
 7. Śląski Oddział Okręgowy PCK
 8. Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK
 9. Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK

Polski Czerwony Krzyż, na mocy umowy z Agencją Rynku Rolnego (obecnie Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa) będzie dystrybuować otrzymywane artykuły spożywcze wśród osób najbardziej potrzebujących za pośrednictwem:

 • swoich placówek regionalnych (OPR),

lub

 • innych organizacji lokalnych (OPL) niedziałających w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej potrzebującym, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

Wielkość pomocy udostępniana poszczególnym organizacjom partnerskim uzależniona jest od liczby osób, którym pomagały one w roku poprzedzającym realizację danego Podprogramu oraz wielkości pomocy adresowanej do poszczególnych województw ustalanej na podstawie dostępnych obiektywnych wskaźników wskazanych w PO PŻ 2014 - 2020.   

Działania towarzyszące

Polski Czerwony Krzyż realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzi również działania w ramach środków towarzyszących. Działania te mają na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), obejmują m.in.:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Finasowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PO PŻ 2014 - 2020 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około  83 mln EUR. W ramach Podprogramu 2017 do magazynów organizacjami pozarządowymi o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalny, w tym Polskiego Czerwonego Krzyża, trafi ponad 61 tys. ton artykułów spożywczych o łącznej wartości ponad 238 mln zł.

 

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zapraszamy do kontaktu z właściwym Oddziałem Okręgowym PCK lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej www.mrpips.gov.pl

Słownik pojęć:

PO PŻ 2014 - 2020 – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020; krajowy program operacyjny współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

OPO – organizacja partnerska o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, tj. Polski Czerwony Krzyż - organizacja wybrana przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej); działania OPO realizowane są przez Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Mokotowska 14; 00-561Warszawa

OPR - organizacje partnerskie regionalne; wchodzi w skład struktury OPO; podmiot do którego wykonawcy dostarczają artykuły spożywcze w celu dalszej dystrybucji do OPL lub bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących, tj. ujęte w umowie z Agencją Rynku Rolnego magazyny Oddziałów Okręgowych PCK, określone i działające w imieniu Oddziałów Okręgowych PCK

OPL – organizacja partnerska lokalna; wchodzi w skład struktury OPR (tj. podmioty wchodzące w skład struktury Oddziałów Okręgowych PCK czyli np. Oddziały Rejonowe PCK) lub inne organizacje bezpośrednio przekazujące pomoc żywnościową osobom najbardziej potrzebującym

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej

Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie PO PŻ  w Polsce – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Instytucja zarządzająca (IZ), Agencja Rynku Rolnego - Instytucja Pośrednicząca (IP), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  - Instytucja Desygnująca (ID), Ministerstwo Finansów - Instytucja Certyfikująca (IC), Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej - Instytucja Audytowa (IA).

 

Informacje Dodatkowe

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej ?

Zadaniem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest udzielenie korzystającym z jego pomocy wsparcia ich najbardziej podstawowych potrzeb, co ma ich wydobyć z ubóstwa i umożliwić im integrację ze społeczeństwem. Pomoc kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej, tj. 1 268,00 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 PLN dla osoby
w rodzinie.

Jak zostać objętym pomocą żywnościową ?

Odbiorców końcowych do uzyskania pomocy z Podprogramu 2016, kwalifikować będą właściwe Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, wydając odpowiednie skierowania lub przekazując Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi listy osób zakwalifikowanych do pomocy. W przypadku osób bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż może te osoby samodzielnie zakwalifikować do pomocy.

Jaką pomoc przekazujemy?

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram 2016 nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych osób/rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi.

Dystrybucja pomocy

W Podprogramie 2016 (realizowanym od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r.) artykuły żywnościowe będą dostarczane do 16 magazynów PCK w następujących Oddziałach Okręgowych PCK (OPR):

 1. Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK
 2. Lubelski Oddział Okręgowy PCK
 3. Lubuski Oddział Okręgowy PCK
 4. Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK
 5. Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK
 6. Pomorski Oddział Okręgowy PCK
 7. Śląski Oddział Okręgowy PCK
 8. Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK
 9. Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK

Polski Czerwony Krzyż, na mocy umowy z Agencją Rynku Rolnego będzie dystrybuować otrzymywane artykuły spożywcze wśród osób najbardziej potrzebujących za pośrednictwem:

 • swoich placówek regionalnych (OPR),

lub

 • innych organizacji lokalnych (OPL) niedziałających w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej potrzebującym, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

Wielkość pomocy udostępniana poszczególnym organizacjom partnerskim uzależniona jest od liczby osób, którym pomagały one w roku poprzedzającym realizację danego Podprogramu oraz wielkości pomocy adresowanej do poszczególnych województw ustalanej na podstawie dostępnych obiektywnych wskaźników wskazanych w PO PŻ 2014 - 2020.

Działania towarzyszące

Polski Czerwony Krzyż realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzi również działania w ramach środków towarzyszących. Działania te mają na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), obejmują m.in.:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Finasowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PO PŻ 2014 - 2020 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około  83 mln EUR. W ramach Podprogramu 2016 do magazynów organizacjami pozarządowymi o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalny, w tym Polskiego Czerwonego Krzyża, trafi ponad 61 tys. ton artykułów spożywczych o łącznej wartości ponad 238 mln zł.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zapraszamy do kontaktu z właściwym Oddziałem Okręgowym PCK lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej www.mrpips.gov.pl

Słownik pojęć:

PO PŻ 2014 - 2020 – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020; krajowy program operacyjny współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

OPO – organizacja partnerska o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, tj. Polski Czerwony Krzyż - organizacja wybrana przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej); działania OPO realizowane są przez Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Mokotowska 14; 00-561Warszawa

OPR - organizacje partnerskie regionalne; wchodzi w skład struktury OPO; podmiot do którego wykonawcy dostarczają artykuły spożywcze w celu dalszej dystrybucji do OPL lub bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących, tj. ujęte w umowie z Agencją Rynku Rolnego magazyny Oddziałów Okręgowych PCK, określone i działające w imieniu Oddziałów Okręgowych PCK

OPL – organizacja partnerska lokalna;  wchodzi w skład struktury OPR (tj. podmioty wchodzące w skład struktury Oddziałów Okręgowych PCK czyli np. Oddziały Rejonowe PCK) lub inne organizacje bezpośrednio przekazujące pomoc żywnościową osobom najbardziej potrzebującym

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej

Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie PO PŻ  w Polsce – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Instytucja zarządzająca (IZ), Agencja Rynku Rolnego - Instytucja Pośrednicząca (IP), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  - Instytucja Desygnująca (ID), Ministerstwo Finansów - Instytucja Certyfikująca (IC), Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej - Instytucja Audytowa (IA).