O nas


 

 

Działania Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy.

Naszą misję realizujemy poprzez:

 • Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego;
  Prowadzimy działalność humanitarną na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych. Współpracujemy z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego (Konwencji Genewskich). W czasie konfliktu zbrojnego wspomagamy wojskową i cywilną służbę zdrowia.
 • Promocję honorowego krwiodawstwa
  Prowadzimy kampanię i działania, które mają na celu rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce oraz pozyskiwanie honorowych dawców krwi; więcej na www.oddajkrew.pl
 • Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą;
  Niesiemy pomoc ofiarom w sytuacjach klęsk żywiołowych i katastrof na świecie, jak również przygotowujemy społeczeństwo do właściwych zachowań w sytuacjach podobnych kryzysów. 
 • Opiekę i pomoc socjalną;
  Działamy na rzecz osób najbardziej potrzebujących, ubogich, chorych, niepełnosprawnych oraz mniejszości narodowych. Prowadzimy szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Promocję właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych;
  Przeciwdziałamy uzależnieniom, promujemy zdrowy tryb życia i odżywiania, mówimy o profilaktyce chorób nowotworowych i zakaźnych. 
 • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE;
  Jesteśmy liderem w zakresie szkoleń pierwszej pomocy w Polsce. Uczymy bezpiecznych zachowań i odpowiedniego reagowania w miejscu zdarzenia. Działamy bezpośrednio na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych; więcej na www.pierwszapomoc.pck.org.pl
 • Działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, wolontariat;
  Jednym z naszych priorytetów jest działalność wśród dzieci i młodzieży. Liczne kampanie i programy są bezpośrednio do nich kierowane. Organizujemy kolonie letnie i zimowe, prowadzimy placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze i socjalne. Nasi wolontariusze odbywają szkolenia niezbędne do wykonywania swoich zadań.

Zarząd POO PCK 

Prezes Zarządu 

Pani Marzena Dobrowolska

V-ce Prezes Zarządu 

Pan Wojciech Kwidziński 

V-ce Prezes Zarządu 

Pan Mieczysław Wiszniewski

Członek Zarządu 

Pan Sławomir Ambroziak

Członek Zarządu 

Pan Andrzej Blok

Członek Zarządu 

Pan Marek Olczykowski

Członek Zarządu 

Pan Szymon Piotrowski