Programy edukacyjne


Programy profilaktyczne i edukacyjne Polskiego Czerwonego Krzyża

Działalność w środowisku dziecięco – młodzieżowym jest jednym ze statutowych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża.
Naszym celem jest pomoc osobom wymagającym wsparcia poprzez kształtowanie postaw humanitarnych w środowiskach dziecięco - młodzieżowych
i ich aktywizację na rzecz osób potrzebujących. Celem podejmowanych przez nas działań jest także wzmocnienie procesu edukacji,
kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży, swoje działania w tym kierunku koncentrujemy przede wszystkim na tematyce upowszechniania promocji zdrowia
i dbania o higienę, szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, nauki pierwszej pomocy. Cele te chcemy osiągnąć poprzez kierowanie
naszych działań do najmłodszych poprzez dostarczanie programów profilaktycznych i edukacyjnych PCK.
  Programy  PCK mogą być prowadzone przez nauczycieli, wychowawców, członków grup młodzieżowych PCK oraz wolontariuszy
w przedszkolach, szkołach i wszystkich placówkach wychowawczych,  oświatowych.

wiewiórka„Superwiewiórka –przyjaciółka Oli i Kuby”

 Polski Czerwony Krzyż od kilkudziesięciu lat prowadzi działalność na rzecz środowiska dziecięco – młodzieżow
ego. Działania te skierowane są do odbiorców w różnym wieku: dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym od 1963 roku prowadzone są Kluby Wiewiórka, których celem jest wykształcenie nawyków dbania o higienę osobistą i przekazywanie wartości humanitarnych. Duże doświadczenie w pracy z najmłodszymi dziećmi
i kontakt z wychowawcami pozwolił nam jasno określić potrzeby edukacyjne tego środowiska. Okazało się, że brak jest spójnego programu edukującego dzieci
w duchu bezpieczeństwa, profilaktyki zdrowotnej, tolerancji
i integracji europejskiej.  Dlatego też PCK od 2003 roku prowadzi program ”Superwiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby”. Celem programu jest: wykształcenie nawyków dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancję i pomoc potrze­bującym u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

rat1 rat2

„Ratowniczek – pomaga Ci  pomagać”

Polski Czerwony Krzyż od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Adresatami naszych szkoleń są zarówno osoby dorosłe, jak również dzieci
i młodzież. Staramy się docierać do każdej grupy wiekowej, organizując kursy dla dzieci
i młodzieży w szkołach wszystkich szczebli, wyższych uczelniach, środowiskach nauczycielskich, zakładach pracy, etc. Odbiorcami naszych działań edukacyjnych są w dużej mierze dzieci, dla których przygotowaliśmy specjalny program edukacyjny z pierwszej pomocy „RATOWNICZEK”

Cele programu to:

  • upowszechnianie zasad pierwszej pomocy poprzez przygotowanie dzieci do niesienia pomocy przed ewentualną pomocą lekarską, dostosowane do ich możliwości pycho-fizycznych;
  • wykształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci,
  • zapobieganie ewentualnym wypadkom wśród dzieci,
  • wykształcenie wśród dzieci ciągłej gotowości niesienia pierwszej pomocy;

Program skierowany jest do dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Składa się z dwóch niezależnych części: pierwsza przeznaczona jest dla klas I i II szkół podstawowych, natomiast część druga – dla uczniów klas III i IV.

niebą

„ Nie bądź obojętny – naucz się pierwszej pomocy

Działanie na rzecz zdrowia
i wspieranie zaangażowania społecznego są od zawsze głównymi punktami działania Polskiego Czerwonego Krzyża podejmowanymi w ramach pozaszkolnej
i szkolnej działalności młodzieży. Przy pomocy programów edukacyjnych takich jak „ Nie bądź obojętny – naucz się pierwszej pomocy” chcielibyśmy, jako kompetentny partner, wspierać szkoły w realizacji ich roli wychowawczej. Pierwsza pomoc sprawia, iż wymiar pomocy staje się zauważalny, a gotowość do zaangażowania w

kwestie społeczne wzrasta. Zachowanie nacechowane gotowością do niesienia pomocy,
a także zdolność do współczucia osobom w potrzebie muszą zostać umocnione w jak najmłodszym wieku, aby mogły stać się elementem systemu wartości danej jednostki. Realizację tego zamierzenia uwzględniają materiały dydaktyczne Polskiego Czerwonego Krzyża, a także projekt dla szkół podstawowych „Ratowniczek”. Niniejsze program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ma na celu wypełnienie luki między programem przeznaczonym dla szkół podstawowych, a kursami pierwszej pomocy prowadzonymi w szkołach ponadgimnazjalnych. Celem programu „ Nie bądź obojętny…” jest wprowadzenie do pierwszej pomocy i jest on przede wszystkim przeznaczony dla uczniów gimnazjów i  pozwala nauczycielom mieć duży wkład w działania mające na celu zapobieganie wypadkom. Prowadząc zajęcia z wyżej wymienionego programu nauczyciele
i wolontariusze  mogą wzmocnić lub rozwinąć wśród swoich uczniów pozytywne nastawienie do faktu niesienia pomocy, a także przekazywać im niezbędne do tego umiejętności.

„Dbam o swoje zdrowie”

Celem programu edukacyjnego „Dbam o swoje zdrowie” jest wzmocnienie procesu edukacji

i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez kampanię informacyjną oraz promocję działań związanych z właściwym odżywianiem się.

Cele szczegółowe programu:

  1. kształtowani prawidłowych nawyków zdrowego odżywiania się wśród dzieci
  2. kształtowanie szacunku dla własnego ciała i odpowiedzialności za nie
  3. rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;
  4. prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
  5. prowadzenie edukacji dot. zasad prawidłowego odżywiania i żywienia;
  6. inspirowanie nauczycieli do podejmowania na terenie przedszkola, szkoły i poza nią różnych działań promujących prawidłowe odżywianie oraz zdrowy styl życia.

Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej i może stanowić uzupełnianie programu „ Superwiewiórka –przyjaciółka Oli
i Kuby” o zajęcia z promocji zdrowia.